תקנון

. כ ל ל י

תקופת ההגרלה – 5 במאי 2010 עד 5 ביוני 2010.
עורכת ההגרלה - הוצאת עתון הארץ בע"מ.

1.1 פרטי ההגרלה וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד.

1.2 עורכת ההגרלה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי ההגרלה לנוחיות המשתתפים.

1.3 ההגרלה וכל שלב בה, יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם עורכת ההגרלה שומר לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את ההגרלה, כולו או כל שלב ממנו, בכל עת אחרת.

1.4 ההשתתפות אסורה על עובדי קבוצת הארץ ובני משפחותיהם.

1.5 בהשתתפות בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון, ללא יוצאת מן הכלל, כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין, וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת ההגרלה ו/או רהיטי פיטרו 2003 בע"מ ("פיטרו") בקשר עם ההגרלה, לרבות בחירת הזוכים והפרסים.

1.6 מבלי לגרוע מן האמור ומהוראות תקנון זה להלן, ולמען הסר כל ספק, מובהר כי פיטרו איננה עורכת את ההגרלה, וכי אין ולא תהיה לה ו/או למי מטעמה, בזמן כלשהו בעתיד, כל אחריות, באופן כלשהו, להגרלה, לרבות אך לא רק, ביחס לאופן ניהולה, לפרסים שיחולקו במסגרתה ולאתר (כהגדרתו להלן).


2. הגדרות

האתר – אתר פיטרו בשיתוף TheMarker כתובת האתר: pitaro.themarker.com

משתתף חוקי - משתתף חוקי בכל הגרלה הינו מי שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף הצבעתו, ושפרטיו והצבעתו נקלטו אצל עורכת ההגרלה במלואם.
קבלת ומימוש הפרס מותנים בהצגת תעודה מזהה של הזוכה ואימות פרטיו.

ההגרלה – גולשי האתר יוזמנו לבחור את המשרדים היפים והמרשימים בישראל מבחינה עיצובית, מתוך רשימה של משרדים שתוצג באתר ואשר נבחרו על ידי צוות מומחים. כל משתתף רשאי לבחור שלושה משרדים שלדעתו הם המעוצבים בצורה המרשימה ביותר.
מבין כל המשתתפים החוקיים בהגרלה זו יוגרלו פרסים כמפורט להלן.


3. תיאור ההגרלה

3.1 הגולשים יתבקשו לדרג מתוך רשימה של 10 משרדים את שלושת המשרדים האהובים עליו.

3.2 כל גולש שיבחר להשתתף בהגרלה על-פי כלליה המפורטים בתקנון זה, יהיה רשאי לבחור שלושה משרדים. תוצאות ההצבעות ישוקללו על ידי מערכת האתר וזהות המשרדים הנבחרים תפורסם באתר.

3.3 ההשתתפות וההצבעה כאמור בהגרלה תזכה את הגולשים בזכות ליטול חלק בהגרלה נושאת פרס, בכפוף לתנאים וכמפורט בתקנון זה.


4. זכיה ופרסים

4.1 מבין כל המשתתפים בהגרלה, אשר יעמדו בכל הוראות תקנון זה, תוגרלנה שתי מכונות קפה, מתנת "גוציני", לשנו הזוכים שיעלו בגורל.

4.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות להמיר את הפרסים בפרסים אחרים שווי ערך במהלך תקופת ההגרלה ולאחריה.

4.3 הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם שתישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיזינו באתר פרטי הרישום להגרלה. זוכה שלא יפנה לעורכת ההגרלה תוך 30 יום מהמועד שנשלחה אליו ההודעה הנ"ל על זכייתו, או תוך 30 יום מהמועד בו פורסמו שמות הזוכים בהגרלות באתר, ,לפי המאוחר, יחשב כזוכה שלא אותר, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של עורכת ההגרלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך מועד זה או לנקוט בדרכי איתור נוספות.

4.4 שמות הזוכים יפורסמו באתר, בהתאם להחלטת עורכת ההגרלה.

4.5 זוכה יהיה זכאי לקבל את הפרס עם קיומם של התנאים המצטברים הבאים:

4.5.1 הוא משתתף חוקי, כהגדרתו לעיל בתקנון זה, אשר פרטיו האישיים והצבעתו נקלטו במערכת עורכת ההגרלה באופן מלא ותקין.
4.5.2 התאמת שמו המלא כפי שמופיע בתעודה מזהה, לשם המלא שמסר ברישום להגרלה.
4.5.3 הזוכה אינו מי שהשתתפות בהגרלה אסורה עליו עפ"י תקנון זה ואשר יחתום על הצהרה כזו.
4.5.4 אין מניעה עפ"י כל דין למסור לדורש הפרס את הפרס.
4.5.5 הסכמה מצדו לפרסום שמו, כתובתו ותמונתו באתר, או בכל כלי תקשורת אחר בכפוף לשיקול דעתה של עורכת ההגרלה.
4.5.6 על הזוכה יהיה להגיע למשרדי עורכת ההגרלה על מנת לקבל את הפרס, ככל שלא יהיו ניתנים למימוש בדרך אחרת כפי שיודע לזוכים. הפרסים ימסרו לזוכים בשעות העבודה המקובלות (17:00- 9:00). זוכה שלא יממש את זכייתו תוך 30 יום מהמועד בו נשלחה לו הודעה על זכיתו בדואר אלקטרוני, או תוך 30 יום מהמועד בו פורסמו שמות הזוכים באתר, לפי המאוחר, תפקע זכותו לקבלת הפרס.
4.5.7 על אף האמור, זוכה שיבקש לממש את זכייתו מבלי להגיע למשרדי עורכת ההגרלה, יהיה רשאי לעשות כן, אם עורכת ההגרלה תאשר זאת מראש ובמידה והדבר אפשרי לפי זהות הפרס. במקרה כזה, הפרס עשוי להישלח אל הזוכה בדואר רשום לכתובת שתימסר על ידו. לזוכה שיבחר בדרך זאת לקבלת הפרס לא תהייה כל טענה ו/או דרישה לעורכת ההגרלה עקב אי קבלת הפרס מחמת אי הגעה או אבדן של הזכייה, מכל סיבה שהיא, ולרבות מחמת טעות או תקלה מצידה של עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה.

4.6 הפרסים הינם פרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה.
4.7 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים, מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את מסירת הפרסים.

4.8 במידה וקטין יזכה בפרס כלשהו, הפרס יוענק לו באמצעות הורהו/אפוטרופוסו.

5. תנאים נוספים

5.1 תוצאות ההגרלה וכן ההצבעות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

5.2 עורכת ההגרלה רשאית לדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה. בנוסף עורכת ההגרלה רשאית לבטל או להפסיק הגרלה זה, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום ההגרלה, ו/או את ביצוע ההגרלות או חלקן, בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו לדעתה את דחייתם.

5.3 עורכת ההגרלה ו/או פיטרו לא תהינה אחראיות באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בהגרלה ו/או תמנע האפשרות לקבל פרס כלשהו.

5.4 למשתתפים בהגרלה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או פיטרו בשל פקיעת זכותם לפרס/ים כלשהם, עקב אי מימוש אפשרות זכייתם במועד הקבוע לכך בתקנון זה.

5.5 מובהר כי עורכת ההגרלה ו/או פיטרו ו/או מי מטעמן אינם אחראים לטיבם ו/או מימושם של הפרסים בהגרלה, וכי בעניינים אלו על הזוכה לפנות ישירות לספק הרלוונטי.

5.6 עורכת ההגרלה ו/או פיטרו ו/או מי מטעמן אינם אחראים באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בהגרלה, ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בהגרלה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה ו/או פיטרו ו/או מי מטעמן עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.

5.7 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה לעיל, עורכת ההגרלה ו/או פיטרו ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים (לרבות כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים כלשהם), מכל מין וסוג שהוא, שייגרמו לגולש באתר ו/או למשתתף בהגרלה, לרבות לזוכים ו/או לצד שלישי כלשהו מטעמם, במישרין או בעקיפין, לרבות, כתוצאה משימוש בפרסיםאך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש. 

 

5.75.8 עורכת ההגרלה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.

5.85.9 הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתיחס כמובן לנשים וגברים.האתר נבנה ע"י תורוויז   בניית אתרים       עוצב ע"י קבוצת הארץ